Yönetmelikler

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönekmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarerelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik